گوگلی مگولی هک شدی

طوایف بخش لاشار اسپکه

خان:خانها به دو دسته تقسیم می شوند :

1-1- مبارکی:مبارکیها ها از نسل رستم خان مبارکی وسر فراز خان مبارکی وعیسی خان مبارکی می باشند ،که رستم خان در چانف وآهوران وسر فراز خان در سرمیچ وعیسی خان در اسپکه حاکمیت داشته است واز افراد سرشناس طایفه مبارکی حامد علی مبارکی از سرمیچ و عبدالله مبارکی پسر عیسی خان که در عیسی آباد سکونت دارد می توان اشاره کرد.

1-2- میر لاشاری :میرلاشاریها در هریدوک وتعدادی در گشان وهیدوپچ سکونت دارند واز نسل میر هوتی خان که حاکمیت قلعه ی هریدوک را داشته است می باشند واز افراد سر شناس این طایفه که در لاشار ساکن است می توان رستم میر لاشاری را نام بردکه اکنون در هریدوک سکونت دارد.

2- میر: میرها هم دودسته هستند :

2-1-دسته اول میرهایی هستند که در چانف ساکنند وبا فامیلهای بلیده ومبارکی شناخته می شوند. 2-2- دسته ی دوم که به فامیلهای امیری ودانش وباشنده شناخته میشوند در گردهان وپیپ ساکن هستند واز افراد سرشناس آن می توان به کد خدا درا امیری که در پبپ سکونت دارد اشاره کرد.

3-رئیس :طایفه رئیسی بیشتر در کوپچ وبرشک وتعداد کمی در هریدوک وگشان وپیپ وجاکس وچانف واطراف آن ساکن هستند واکثر رئیسان کوپچ با فا میل رئیسی وبعضی با فامیل ملازهی شهرت دارند و ازافراد سرشناس این طایفه میرزا رئیسی فرزند علی خان و عبدی رئیسی فرزند کد خدا علی وحاج خدا بخش رئیسی فرزند کریم بخش را می توان نام برد که اکنون در کوپچ سکونت دارند واز رئیسی های ساکن در برشک مولوی محمد امین رئیسی فرزند مرحوم کد خدا امان اله را می توان نام برد ورئیسی های ساکن درگشان معمولا به میرگشانی شهرت دارند ورئیسی های ساکن درپیپ از نظر فامیلی به دانشور شهرت دارند که از این طایفه می توان دکترعبدالحمید دانشور را نام برد وفامیل رئیسان ساکن در جاکس اغلب پروین است که استاد عباس پروین از این طایفه می باشد وبعضی از رئیسان چانف به جعفری شهرت دارند که از بزرگان آن میتوان مولوی جعفری را نام برد

4-زین الدینی :زین الدینی ها بیشتر درکچکی وسیر جاه واسپکه سکونت دارند وبزرگ این طایفه کریم بخش فرزند میرزاخان میباشد که در اسپکه ساکن است

5-ناروئی :ناروئی های لاشار که به خرما گه ای معروفند در سیف آباد سکونت دارند که بزرگ این طایفه مرحوم خان محمد بوده است که اکنون پسرانش در آنجا زندگی می کنند

6-درزاده :درزاده ها بیشتر در ورکات ،بوستان ،نورآباد،جان آباد ساکن هستنند وبعضی دیگر در هریدوک واسپکه وپامونت سکونت واخیرا بعضی ها فامیلهای دیگری را به خود اختصاص داده اند

7- استا یا لودیگ :استاها در منطقه لاشار دارای جمعیت قلیلی هستندومعمولا در جاکس ساکن هستند

8- نوکر:نوکرها که به چاکری شهرت دارند معمولا درهمه جا به تعداد کم وجود دارندواما بیشتردر جاکس وهبودان (سارتاپ)سکونت دارند

9- طوقی:طوقی ها درصد پایینی از جمعیت بخش لاشاررا تشکیل می دهند ودر آبادی سرمیچ ساکن هستند

10-برهانزهی :این طایفه در آبادی سرمیچ ساکن هستند .

11- اما بلوچها به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

11-1- گردهانی:گردهانی ها بیشتر در شیرآباد وتعداد کمی درگتی تسک سکونت دارند ومعمولا با فامیلهای گردهانی ونوائی وبلوچی شناخته می شوند و بزرگ طایفه ی گردهانی کد خدا فیض محمد بوده است که در سال 1370در اثر درگیری طایفه ای به شهادت رسیده است واز افراد بزرگ وسرشناس این طایفه آقای درمحمد گردهانی فرزند فیض محمد وحاج علی نوائی فرزند دین محمد و حاج عبدالله بلوچی فرزند بیجار را می توان نام برد که در شیرآباد سکونت دارند.

11-2- جاوشیری :جاوشیریها در سیف آباد وعلی آباد والله آباد ساکن هستند که ازافراد سرشناس این طایفه می توان عبدالله جاوشیری وخدابخش فرزند چمل رانام برد

11-3-لاسکا نی : لاسکانیها ها در کهنک ، زیرباندات واپد م ساکن هستند وبه فامیلهای لاسکانی و شاهوزهی و بلوچ لاشاری شناخته می شوند و از بزرگان این طایفه کریم خان شاهوزهی فرزند میر دوست را می توان نام برد .

11-4- سردارزهی: که ساکن در آبادیهای کهن عیسی وکلچات وجامرغ وگواش هستند که درتقسیمات جدید ازلاشار جدا وبه فنوج پیوسته اند

11-5- کوری:کوریها ها که بیشترآنها با فامیل سهوئی شناخته میشوند درآبادیهای گسک وبن رود ساکن می باشند واز بزرگان این طایفه حاج محمد رحیم سهوئی را می توان نام برد

11-6- آذباغی:آذباغی ها در گورهلچ وکورکش وکتی آپ ساکن هستند ومعمولا بافامیل امیری شناخته می شوند .

11-7- سرحه ای: در روستاهای سرحه وزیارتجاه وکلدر وهشت کوه سکونت دارند وبزرگ این طایفه شهکلی است که در سرحه ساکن است

11-8- اوگینکی: که با فامیلهای بلوچی وحسن زهی وغیره شناخته می شوند در اوگینک واطراف آن ساکن میباشند و بزرگ این طایفه حاجی ولی فرزند شهدوست(چراغ) است

11-9- کلگانی:کلگانیها که اغلب با فامیل بلوچی شناخته می شوند در دبگزان وکلدان وبغدان سکونت دارند وار افراد سر شناس این طایفه میتوان آقای ملا حسن بلوچی ساکن دبگزان را نام برد

11-10- سرکوهی : که اغلب با فامیل بلوچی شهرت دارند و در آبا دیهای کچ ، دنبلان ،هبودان و بن زه سکونت دارند واز بلوچهای سرشناس و سابق سرکوه می توان مرحوم فیض محمد فرزند جان محمد که درکچ وهبودان زندگی می کرده ومرحوم کد خدا حبش فرزند مرادمحمد که در هبودان بوده ونیز مرحوم لال محمد فرزند دوشنبه که در آبادی بن زه زندگی میکرده است را نام برد

1-آهورانیها که با فامیلهای آهورانی ،فولادی،سرفرازی وبلوچی شناخته می شوند درآبادیهای کاشکان،رهتوک،کهیری،کناری ،گلکی ،نیلگ بن ،تنک سر ،زهرکان وغیره ساکن هستند واز افراد سر شناس این طایفه می توان کد خدا یلان فرزند براهیم را نام برد.

جواب بند 11- 11 شما

روستاي كاشكان يا كارگاه فعلي يا دور اطراف در غرب چانف قرار گرفته كه جز آهوران نمي باشد و ساكن اين آبادي جز افراد معروف به كوه بلوچ يا كلگاني كه فاميل شناسنامه اي شان سرفرازي و بعضي ها بلوچي مي باشند كه كدخدا يا سردار اين طايفه كدخدا يلان فرزند ابراهيم خدا بنده هـــــســــت .
کهیری،کناری ،گلکی اين مناطق معروف به كوريانچ هستند و سرپرست اين منطقه جيئند فرزند دلمراد بوده كه فرد معروف بود بعد از فوت ايشان حاج علي فرزند جيئند كد خدا يا سر دار اين طايفه هست.
،نیلگ بن ،تنک سر و بيچند اين منطقه زير نظر حاج سالمي مي باشد.

رهتوک دپ و آهوران كه يك منطقه به اسم آهوران هست كه اين منطقه زير نظر شيردل چاكر بوده و فرزندان اين مرحوم كدخدا دوستين ننده مهران و غيره هستند.

و ضمناً رهتوك دپ جلال عظيم خان و علي عظيم خان افراد سرشناس هستند.

پايان

-9- کلگانی:کلگانیها که اغلب با فامیل بلوچی شناخته می شوند در دبگزان وکلدان وبغدان سکونت دارند وار افراد سر شناس این طایفه میتوان آقای ملا حسن بلوچی ساکن دبگزان را نام برد.كلگاني يا كلداني اين طايفه بلوچ هاي هستند كه در منطقه كلدان روستاهاي كلدان كلگوك شيزين پتان كرتكان شيپ زهيگ و مردم دپگوزان هم جز كلداني ها بوده و هستند و سران اين مناطق محتاج دين محمد بلوچي (بي سرين مچي) ( كدخدا الله بخش فرزند يارمحمد (كدخدا دپگزان) و حاج آقاي اسحاق فرزند ملك محمد هنوز قيد حياط است و فعلاً در شير آباد ساكن است فردي كه شما بعنوان سرپرست منطقه كلدان يا كلگان معرفي نموده ايد ملا حسن خنده دار است چونكه پدر آقاي ملا حسن مرحوم شيح محمد فرزند عبدل از اين منطقه نبوده ايشان فقط امام مسجد دپگوزان هستند . براي اطلاعات بيشتر منطقه از كدخدا يلان ساكن كاشكان حاجي اسحاق بلوچي فرزند ملك محمد ساكن شير اباد ( دپگزاني) مراجعه فرماييد.
ضمناً روستاي دپگزان خودش كد خدا داشته و اسم كدخدا ابراهيم ولي محمد بوده و فرزند ايشان پير بخش بلوچي است كه فعلا ساكن روستاي گوانگ ميباشد


+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:49  توسط   | 

ارسلان فولادی +کریم بخش فولادی

ارسلان وکریم بخش از بهترین دوستان من وخیلی بامعرفت هستند که در حال خاضر هم کلاسی هستیم
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:47  توسط   | 

ارسلان فولادی +کریم بخش فولادی

ارسلان وکریم بخش از بهترین دوستان من وخیلی بامعرفت هستند که در حال خاضر هم کلاسی هستیم
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:47  توسط   | 

بلوچ به چندین طایفه تقسیم می‌شوند.

بلوچ به چندین طایفه تقسیم می‌شوند.
الگو:ایرانشهر>>کلکلی- برهانزهی-سنجرزهی-نایگونی-بامری-بیجارزهی-باشی زهی(امیریان)<<زین الدینی
نیکشهر:رئیسی-رئیسی زاده-چاکرزهی-درزاده-بلیده-بلوچ-امیری-بلیده ای-بلوچی
لاشاری(میرلاشاری-مبارکی-امیری-دانش-بلوچی-)
سرباز(قاسم زايى ملازهی-بلوچی-درازهی-صفرزهی)
کرد (کُرد-میربلوچزهی-سهرابزهی )
گبول
قسمتهای شمالی
بلوچ زهی
ریگی
جمالزهی
روديني
توتازهی
نهتانی
ناروئی
محمودزهی
گمشادزهی
حسين بر
براهویی
شه بخش
زین الدینی

انییارمحمد زهی (شهنوازی)
قسمتهای غربی
شیهکی
سابکی
بامری
دهانی

همچنین این قوم دارای ۳۸ تیره‌است که مهمترین آنها عبارتند از: تمندانی (تفتان) نتوزهی(میرجاوه لادیز جون آباد)، گنگوزهی(گزو پشت کوه)، حسین بر(گشت سراوان جالق)، میرکازهی(اسکل آباد)، زنگی زهی(سراهی خاش)، بهادرزهی(سازینک)، جری زهی (زاهدان)، میربلوچزهی(نازیل میرآباد)، شنبه زهی، شه کرم زهی می‌باشد. که در مرکزیت خاش و مناطق میر جاوه گوهرکوه میباشند. طایفه شه بخش خود دارای چندین تیره می باشد که معروف ترین آنها عبارتند از: قنبرزهی.اسماعیل زهی.فقیرزهی.داروزهی طایفه (اجباری) در پاکستان و ایران هستند، که اکثریت این طایفه در پاکستان زندگی می کنند و یکی از طوایف پر جمعیت بلوچ به شمار می رود طایفه دیگر طایفه های مینگل ونوشیروانی است که اکثرشان در شهر خاران زندگی می کنند کشانی، این تیره نیز بیشتر در شهر زاهدان یا زابل زندگی می‌کنند و جمعیت بیشتر ان نیز در کشور‌های همسایه از جمله: پاکستان - افغانستان - ترکمنستان و روسیه زندگی می‌کنند

یکی دیگر از طوایف بسیار معروف بلوچ طایفه سنجرانی است سنجرانی ها در پاکستان افغانستان و ایران زندگی می کنند این طایفه با وجود جمعیت کم یکی از قدرتمند ترین طوایف بلوچ در قرن نوزده میلادی بوده است یکی دیگر از طوایف بسیار معروف بلوچ طایفه جمالزهی خاشی می باشد که15 تیره دارد که مهمترین و پراکنده ترین آن عبارتند از کربانزهی، دوست محمدزهی، سهراب زهی، پنجی زهی، شیرهانزهی، سیدزهی که اکثرشان در خاش و و پراکنگی فعلی طایفه جمالزهی در خود نهبندان و قسمت چاه آخوند و طبسین، ایرانشهر، زابل (جمال بارز و زهک و ده شادی جمالزهی در میانگین)، سراوان و افغانستان این اطلاعات مربوط به طوایف ساکن بلوچستان شمالی (سرحد) می باشند.

طوایف ساکن بلوچستان جنوبی (مکران): متعاقبا تکمیل خواهد شد


+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:39  توسط   | 

مختصری درباره ویژگی‌های آوایی لهجه لاشاری

درباره تقسیم بندی زبان بلوچی دیدگاههای زیادی وجود دارد. زبان شناسان زبان بلوچی را براساس جغرافیا سکونت مردم بلوچ به لهجه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند. ویلهلم گیگر زبان بلوچی را به دودسته عمده شمالی و جنوبی تقسیم کرده‌است. در این تقسیم بندی بلوچی جنوب به دو دستهٔ شرقی و غربی و بلوچی شمال به دو دستهٔ شمالی و جنوبی تقسیم شده‌اند. جوزف الفنبین محقق برجسته زبان بلوچی را به شش دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از: الف- لهجه‌های تپه‌های شرقی ب- لهجه رخشانی ج- لهجه سراوانی د- لهجه کیچی ه- لهجه لتونی (لاشاری) و- لهجه‌های ساحلی لهجه لاشاری منطقه لاشار در بلوچستان ایران قرار دارد. این منطقه شامل نواحی مانند اسپکه، پیپ، مسکوتان و فنوج می‌شود. از خصیصه‌های اصلی لهجه لاشاری آوای /ū/ است که در این لهجه ثابت مانده‌است. چون در برخی لهجه‌های بلوچی این صدا به i/ /تبدیل شده‌است. دیگر ویژگی این لهجه استفاده از مصوت‌های مرکب است در حالیکه در برخی لهجه‌های بلوچی واژگانی که دارای مصوت‌های مرکب هستند به مصوت ساده تبدیل می‌شوند. استفاده از نیم مصوت /y/ در ابتدای برخی واژگانی که با مصوت شروع می‌شوند. در لهجه لاشار برخی آواهای وجود ندارند ویا به آواهای متناظر تبدیل شده‌اند مانند: /ŗ/ که به /r/تبدیل شده‌است. بررسی نیم مصوت /y/[۱] مصوت یا واکه واج‌هایی هستند که از لرزه تارهای آوایی پدید می‌آیند و بدون برخورد با هیچ مانعی از مجرای دهان می‌گذرند. مصوت‌های زبان بلوچی ۸ عدد هستند که به دو دسته زیرتقسیم می‌شوند: ۱- مصوت‌های کوتاه: /a/، /i/، /u/ ۲- مصوت‌های بلند(کشیده):/ā/، /ī/، /ū/، /e/، /o/ در زبان بلوچی برخلاف زبان فارسی واژه می‌تواند با مصوت آغاز شود. در زبان بلوچی به ابتدای برخی واژه‌ها که با مصوت‌های بلند شروع می‌شوند نیم مصوت /y/ اضافه می‌کنند. مثلا کلمه /īrān/ در بلوچی به صورت /yerān/ تلفظ می‌شود. افزودن نیم مصوت /y/ در لهجه لاشاری بیشتر دیده می‌شود. در مصوت بلند /ā/ که در ابتدائی کلمه قرار می‌گیرد در برخی کلمات این افزودن نیز روی می‌دهد. به طور نمونه می‌توان به کلمات زیر اشاره کرده که در لهجه لاشار به آنها نیم مصوت /y/ اضافه می‌شود. مثلا کلمه«علی» به صورت /yalī / در لاشاری قدیم تلفظ می‌شود. در دیگر لهجه‌ها لاشاری /āp/ /yāp/ /ārt/ /yārt/ /ādink/ /yādink/ /ātesh/ /yātesh/ آوای دیگری که در لهجه لاشاری با دیگر لهجه‌های متفاوت است، آوای /ŗ/ است. این واج در لهجه لاشاری منسوخ شده‌است. در دیگر لهجه‌های این واج موجود است و مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی مردم لاشار این واج را به واجی مشابه آن تغییر داده‌اند. واج /ŗ/ در بلوچی لاشار به صورت /r/ تلفظ می‌شود. مثلا واژه /lahŗ/ در لاشاری به صورت /lahr/ تلفظ می‌شود.در واقع واج /ŗ/ مخصوص زبان بلوچی است در لاشاری به صورت /r/ فارسی گفته می‌شود که این تبدیل واج در لاشاری تاثیر زبان فارسی را نشان می‌دهد. دیگر ویژگی متمایز کننده لهجه لاشاری استفاده از شناسه اول شخص در پایان فعل‌های زمان گذشته‌است. مثلا در لاشاری برای گفتن مفهوم «رفتم» به بن فعل «/rapt/» «/uŋ/» اضافه می‌کنند. این در حالی است که در برخی لهجه‌ها شناسه اول شخص به صورت «/āŋ/» اضافه می‌شود. در این شناسه معمولا صدای آخر آن غنه می‌شود ولی در هنگام بیان آن به صورت تاکید یا خشمگینانه به صورت /n/ تلفظ می‌شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:38  توسط   | 

کادر اداری و آموزشی مدرسه سلمان فارسی اسپکه

دیر:آقای علی محمد سهوئی معاون آموزشی: عبدالمجید عالم معاون پرورشی: عبدالسلیم جاوشیری معاون اجرایی:عبدالباسط رئیسی معاون عمومی:فخرالدین مبارکی دبیران: ریاضی:قادرداد بلوچی---علوم تجربی:عبدالستار پرورش-حامد جاوشیری-جاسم گردهانی---زبان انگلیسی:مهراله دانش---تریت بدنی:احسان شهسواری---حرفه و فن:محسن زارعی---عربی و دینی:عبدالمجید شاهوزهی---علوم اجتماعی:اسلام چوت آبادی---ادبیات:یونس جاوشیری سرپرستان: دادخدا محمد زهی--- نعمت اله حبیب نیا خدمت گزار: دوست عزیزم کامران دامنی آشپز:عوضخان نوروزی


+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:37  توسط   | 

عثمان بلوچ لاشاری +جگردک

عثمان بلوچ لاشاری دانش اموز دوم دبیرستان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱شده است
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:36  توسط   | 

امید خنظرانی +شیشه پشت

امید خنظرانی دانش اموزسال سوم راهنمایی که رتبه اول در منطفه لاشار اورده همه مردمان لاشار را متعجب کرده که یک دانش اموز شیشه پشتی رتبه اول را بیاورد در صورتی بقیع دانش اموزان شیشه پشتی رتبه اخر مدرسه در هر سال اورده بوده اند ارزوی موفقیت این دانش اموز شیشه پشتی 
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:31  توسط   | 

در گذشت حسین جاوشیری

با نهایت تاسف  در گذشت حسین بلوچ لاشاری را به خانواده اش  تسلیت می گویم حسین دانش اموز سال اول دبیرستان در دبیر ستان خلیج فارس که 15سال بیشتر نداشت مشغول به تحصیل بود و یکی از دوستان بسیار صمیمی  من بود  که بر اثر   تصادف با موتور  درگذشت برای شادی روح شادروان حسین  یه صلوات بفرستید
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:14  توسط   | 

در وصف بلوچستان+کچکی+سوجاه+سیف اباد+سر میچ +جگردک

ای بلــوچســتان منــــي مـاتيـــن وطـــن 

                   نــــدرون په آ تهــــي دشـــت و دمـــن                  

تهــــي راهـــــا وتـــي جــانا كــربــا نكــنن

هــرجا تهــي نام ببيت اودا زرشان كــنن

تــو مني ساء بدل تــو منــي عشك و وفا
 
 تو مني واب و حيال هجبر نبن چه تو جدا

اي بلــوچســــتان منــي مــاتيـــن وطـــن

                  نــدرون پـــه آ تهـــي دشـــــت و دمـــــن                  

اي منــــي دوســـــتان دلگــــوش كــنيت

بگـــض و كينــــگا چــــــه وت دور كــــنت

مـــا چـــه ايـــران زمـــين نهـــــين جــــدا

وتـــــي جـــانـا پـــه اي ملـكا كــنن پــــدا

اگـــــن مــــا جـــا جــاگــــيا نشــتگــــينت

 دائــــما گـــــون بلـوچــــا هــم گــوپكـننت

مي ســـــنگت و دوســــــــتان مهــربانتت

 هـــــر جـــــا بننـدنت مـــي همــــزبـــانت

مهـــرداد و ســــهيل و ابـــرام می براسان

نشــتگــتو و ســاکننددر ملــک خــراســان

چهــــــــا ملك كويتا مــي ســــتار جـــــان

ندرو کربانت وتی قوم و راجان

په ملك چهــبارا اســـتاد اميــد بي وسنت

بــاز مهـــربانتت وت گــوشي بـــي كسنت
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:11  توسط   | 

صنایع دستی لاشار +اسپکه+کچکی

در منطقه لاشار صنايع دستي فراواني وجود دارد كه ما به عنوان نمونه به مراحل توليد نمونه اي از آنها اشاره مي كنيم :

ابتدا برگ داز را از درخت داز بريده وسپس برگ هاي كوچك هر شاخ را از هم جدامي كنند(در اصطلاح بلوچي  شِنَنت در مرحله ي بعدي حاشيه هاي خشك وزبر اطراف هر برگ را بوسيله ي داس جدا مي كنند      (در اصطلاح بلوچي گُوَر جَنَنت) وبعد از اين مرحله پايه هاي شاخه ها را از برگها جدانموده  ودر سايه مي گذارند تاخشك شود(زيرا اگر بدون خشك كردن بافته شود محصول بي كيفيت وتار و پود آن شل وبراحتي ازهم پاره مي شوند) بعد از آن برگهاي خشك شده را در آب مي گذارند تانرم و حالتگير شود ودر اين مرحله محصول مورد نظر را مي بافنند كه بصورت سفره در مي آورند

مردم دين دار منطقه ي ما در صنايع دستي خودهم به اسلام توجه خاصي دارند،جانمازيهاي قشنگ وجالبي مي سازند تا هر اهل دل وعارفي با خواندن نماز بر روي اين بافته ها بافنده ي آن را تحسين نمايد ودست دعا به خوشبختي او بلند كند.آنها همانطور كه انقلاب اسلامي ايران را در دل وجان خويش دارند  با ارائه ي طرحهاو نوشتن شعارهاي انقلابي بوسيله ي برگهاي داز 

برروي تابلوهاي حصيري عظمت وهيبت انقلاب عزيز را به رخ هر بيننده اي مي نمايانند.

 

 

صنايع دستي ديگر منطقه  لاشاركه توسط هنرمندان ما ساخته مي شود:

1-جامبايلي

2-سُواس(بعنوان كفش ودمپايي استفاده مي گردد)

3-سُند(نوعي سبد براي حفاظت از خوشه هاي خرما از گردو خاك يا ريزش بر زمين)

4-گُوَرگيج(نوعي سبدكوچك درب دار براي حمل خرماي تازه يا ديكر وسايل)

5-پَرُند(بعنوان كمربند براي بالا رفتن از درخت خرما)

6-كَچ(براي حمل خرما وعلف و.... در مسيرهاي كوتاه)

7-كپات(نوعي سبدحمل خرما)

8-زير انداز

9-خورجين

10-پات(براي نگهداري خرما به مدت طولاني)

در تمامي روستاهاي منطقه لاشار اين صنايع رواج دارد اما مركز اصلي آن روستاي سرحه در مسير جاده ترانزيتي چابهار مي باشد.


+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:10  توسط   | 

علی جاوشیری

علي جاوشيري سال سوم تجربي از روستاي جكردك به دنيا امد در شهر اسبكه مشغول به ادامه به تحصيل است از اول ابتدايي تاسوم دبير ستان از نظر درسي دانش اموز اول شده است ولي از نظر انضباط كمي مشكل دارد صبح هاى دير سر كلاس حاضر مي شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 13:6  توسط   | 

طایفه زین الدینی +قوم زین الدینی

قوم زین الدینی در استان سیستان وبلوچستان زندگی می کنند این قوم 500سال پیش در نواحی یزد رفسنجان واصفهان ونطنز زندگی می کردند وبراثر جنگ ودرگیری که در ان جا داشتند به قسمت ایالت بلوچستان سفر کردند ودر بلوچستان سکونت شده ا اند وچندین روستارا به اسم های کچکیسورجاهاسپکه-تختیدمویی-رگتی-شمس اباد را تصرف کرده ودر این روستا ها سکونت یافتند نصف بیشتر لاشار از قوم زین الدینی است نام این قوم در لاشار از نظر جنگ ودررگیری مشهور است هیچ کسی در لاشار ونیکشهر وهر که این قوم را می شناسد به خوبی از این قوم یاد نمی کند وهمه از این قوم شاکی هستند ودرگیری می کند در این قوم که 10000هزار نفر هستند 500تا کارمند وجود دارد وهمه زین الدینی ها با هم فامیل هستند اولین دکتر بلوچ دکتر شنبه زین الدینی بوده است که از طایفه زین الدینی است نسل جوان که در حال تحصیل هستند همشون رتبه اول را در هر مدرسه ای می اورند سر دار این طایفه اقای حاجی کریم بخش زین الدینی فر زند حاجی میرزا خان است

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 12:58  توسط   | 

محمد سعید اربابی نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر:تصویب اعتبارنامه‌ها و تمایل منتخبان به عضویت در كمیس

عضو هیات رییسه شعبه 3 مجلس، از تائید اعتبارنامه 19 منتخب عضو این شعبه خبر داد.

محمد سعید اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته شعبه 3 مجلس اظهار كرد: بر اساس رای‌گیری انجام شده اعتبارنامه 19 منتخب مجلس نهم و عضو این شعبه تائید شد.

وی با بیان اینكه تكلیف عضویت منتخبان در كمیسون‌های تخصصی نیز مشخص شد، افزود: اولویت اول منتخبان در این شعبه كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و سپس انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی، آموزش و تحقیقات و حقوقی و قضایی است.

محمد سعید اربابی، سید مسعود میركاظمی، حلیمه عالی، عباس فلاحی

باباجم، امیدكریمیان، سید حمیدرضا طباطبایی، سید بهلول حسینی، علی‌اصغر زارعی، رضا عبداللهی، الیاس نادران، محسن سرابی، بیژن نوباوه، ناصر صالحی‌نسب، محمدعلی پور، مهناز بهمنی، حسن خسته‌بند ، محمد سقایی و نوروز شفیعی اعضای شعبه 3 هستند.

گفتنی است طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس وظیفه‌ی شعب، بررسی اعتبارنامه‌ی منتخبان، انتخاب اعضای كمیسیون‌های تحقیق و آیین‌نامه‌ی داخلی و هم‌چنین بررسی صلاحیت نمایندگان برای حضور در كمیسیون‌های تخصصی مجلس است.


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد 1391ساعت 19:21  توسط   | 

مطالب جدیدتر